Ondersteuning energiecoöperaties

Ondersteuning energiecoöperaties

Ondersteuning energiecoöperaties

Eurus ondersteunt energiecoöperaties in het opzetten en uitvoeren van duurzame initiatieven. We ondersteunen bijvoorbeeld in het aanvragen van subsidies, relaties met gemeente en provincie of begeleiden burgerparticipatietrajecten voor energie-initiatieven. Dit doen we altijd op een dusdanige manier dat de coöperatie ten alle tijden in de lead is en blijft. Dit vinden we belangrijk omdat de coöperatie zelfstandig verder moet kunnen na onze inzet. Wij zorgen voor het vliegwiel. Lokaal eigenaarschap en verantwoordelijkheid zijn hierin dan ook altijd een uitgangspunt.

We hebben samengewerkt met en voor verschillende duurzame initiatieven en energiecoöperaties.

Onze samenwerking met Energie van Hengelo resulteerde onder meer in het opzetten van een participatie en communicatieproces voor zonneveld Boeldershoek. Een project waarin we namens de coöperatie de samenwerking met onder andere de gemeente en Vattenfall hebben gefaciliteerd en uitvoering hebben gegeven aan de communicatie en participatie. Zonneveld Boeldershoek wordt door inzet van de coöperatie een project door en voor Hengeloërs waarin ze in eigen beheer lokale, groene energie opwekken en aanbieden aan leden van de coöperatie.  

In opdracht van provincie Overijssel en de gemeente Olst-Wijhe zijn we actief geweest in 6 kernen voor de energietransitie. We waren hier de schakel tussen burgerinitiatieven, organisaties, gemeente en provincie. We hebben in 6 kernen bewoners geactiveerd en ondersteund in het maken van plannen en het uitvoeren hiervan. Het oprichten van energiecoöperaties, een collectief zonne-energieproject middels de postcoderoos, duurzaamheidsmarkten, bloemenzaai acties, het ontwikkelen van een zonneveld en tal van andere acties zijn het resultaat hiervan.

Vitaliteitsagenda Centrum Apeldoorn

Vitaliteitsagenda Centrum Apeldoorn

Opdracht:

Eurus is in opdracht van Gemeente Apeldoorn een uitgebreid Vitaliteitsagenda traject gestart om ook in de binnenstad van Apeldoorn te achterhalen wat er echt leeft en speelt, hoe mensen zich voelen en wat zij graag zouden zien gebeuren in de wijk. De omvang van deze Vitaliteitsagenda is breed. Niet alleen bewoners, maar ook ondernemers en bezoekers zijn meegenomen in het traject. Het doel is om bij ieder van hen de wensen en meningen te inventariseren om hiermee vervolgens een Vitaliteitsagenda op te stellen waarin acties zijn opgenomen om de leefbaarheid, het woonplezier, de aantrekkelijkheid en de veiligheid van de binnenstad te vergroten.

Aanpak:

Gezien de vele projecten die al lopen in de binnenstad, is ervoor gekozen deze allemaal mee te nemen in het VA traject om een zo’n compleet mogelijk beeld te krijgen van de behoefte van het centrum van Apeldoorn. Thema’s als toekomstplannen en communicatie zijn bijvoorbeeld als extra thema’s toegevoegd. In vier verschillende etappes zijn de ansichtkaarten bezorgd in de verschillende deelbuurten van het centrum. Naast de deur-aan-deur gesprekken met bewoners zijn er gesprekken met professionals en actieve (buurt)verenigingen gevoerd, sloten we aan bij reeds georganiseerde activiteiten bij onder andere stadsmoestuin ’t Huussie en spraken we met ondernemers en bezoekers.

Alle gesprekken zijn vastgelegd, gecodeerd en middels een datastorm geduid. De resultaten hiervan zijn gedeeld tijdens een aantal terugkoppelmomenten. Hier konden bewoners, ondernemers en professionals de laatste correctieslag doen.

We bouwden een website, Swipe-app en zetten een campagne op met onder andere flyers met QR-codes. Voor het belevingsonderzoek onder de bezoekers van de binnenstad zijn in samenwerking met de ondernemers vouchers gemaakt en ter beschikking gesteld voor een gratis kopje koffie of thee.

De resultaten zijn gepubliceerd op https://www.samenapeldoornbinnenstad.nl/.

Vervolg:

Alle input is verwerkt in de Vitaliteitsagenda voor het centrum.

Daarnaast zijn er ook acties op basis van de opgehaald input op touw gezet. Signalen die niet langer konden wachten of urgent zijn. Een voorbeeld van waar we als gevolg van dit traject op de korte termijn mee aan de slag zijn gaan, is het Amaliapark. Uit de resultaten van ons onderzoek is gebleken dat een deel van de bevraagde onderzoekspopulatie het Amaliapark als onveilig ervaart. Meer informatie over wat we in het Amaliapark gaan doen is hier vindbaar.

Meer informatie over de vitaliteitsagenda van Apeldoorn en de rol van Eurus hierin is vindbaar op https://eurus.nl/projecten/vitaliteitsagendas-voor-alle-wijken-in-apeldoorn/.

  

Participatietraject leefbaarheid Amaliapark

Participatietraject leefbaarheid Amaliapark

Opdracht

Met alle informatie die we hebben opgehaald tijdens het Vitaliteitsagenda traject in het centrum van Apeldoorn, gaat de gemeente de “Vitaliteitsagenda” samenstellen voor de binnenstad. Sommige signalen uit dit traject kunnen niet wachten tot de Vitaliteitsagenda klaar is, daarom wil de gemeente graag eerder aan de slag en met urgente signalen. Een van die signalen is dat een aantal bewoners het gebied rondom het Amaliapark als onveilig ervaart. Aan Eurus de vraag om een participatieproces op te zetten en uit te voeren. Hierin moeten ook de reeds lopende projecten rondom het Amaliapark meegenomen worden. De gewenste uitkomst is een overzicht van kansen, knelpunten en oplossingen om de leefbaarheid rondom het Amaliapark te verbeteren.

Aanpak

De aanpak kent grof weg drie fases: uitnodigen, organiseren en verwerken gegevens.

Uitnodigen:

  • Alle direct aanliggende adressen hebben middels een ansichtkaart een uitnodiging gekregen om mee te denken over verbeteringen in en rondom Amaliapark.
  • Alle ‘meedenkers’ uit het eerdere Vitaliteitsagenda traject (link naar VA traject centrum) hebben een uitnodiging gekregen om mee te doen.
  • Bekende stakeholders en professionals in het gebied door gesprekken met gemeente, politie en andere betrokken partijen bepaald en persoonlijk uitgenodigd via mail of telefonisch.  

In de uitnodiging is de link gelegd met de Vitaliteitsagenda. Op die manier laten we zien dat er wel degelijk wat gedaan wordt met de opgehaalde input. Los van de quick-wins die tijdens het VA traject al zijn weggezet worden nu ook andere signalen die zijn opgehaald opgepakt door de gemeente.

Organiseren twee participatieavonden:

Doel van deze avonden was om samen met bewoners, de gemeente, wijkagent en andere professionals tot een gedragen plan van aanpak te komen. Er hebben twee actieve sessies plaatsgevonden met zo’n 60 aanwezigen in de buurt van het Amaliapark. 

De opzet van de avond was om in kleine groepen van zowel professionals, bewoners als ondernemers samen tot een aanpak te komen. Er is bewust gekozen om een mix van aanwezigen bij elkaar te zetten. Op die manier leren aanwezigen elkaars belangen kennen en kunnen ingebrachtte kansen of oplossingen overwogen worden aangedragen.

Focus op kwaliteiten

Vaak ligt de focus op de obstakels en negatieve signalen die worden afgegeven. Dat is in veel gevallen ook logisch. Ergernissen of belemmeringen krijgen meer aandacht dan dingen die vanzelfsprekend of gunstig zijn. De kunst is om juist ook de dingen die goed gaan te behouden. Daarom zijn de kwaliteiten van het Amaliapark opgehaald, zodat kansen en/of oplossingen niet ten koste gaan van de reeds bestaande kwaliteiten of voor nieuwe obstakels zorgen.

De uitkomsten van de beide avonden was een gedragen overzicht per groep van knelpunten in het gebied, kansen en oplossingen om de leefbaarheid te vergroten.

Verwerken gegevens

Alle opgehaalde input is geanalyseerd en verwerkt in een overzichtelijk document. De website die gebruikt is voor het Vitaliteitsagenda traject is ook ingezet voor dit participatieproces. Dit zorgt ervoor dat ook online een mogelijkheid is om resultaten te bekijken of te reageren en ook om de relatie met de Vitaliteitsagenda zichtbaar te maken voor bewoners van het centrum. Er is onderscheid gemaakt in enkele signalen en breed gedragen op signalen.

Vervolg

Een team van gebiedsprofessionals heeft alle opgehaalde informatie en suggesties beoordeeld om te kijken welke aangedragen oplossingen en acties opgepakt en uitgevoerd kunnen worden. De acties zijn inmiddels gedeeld met de omgeving en in uitvoering gebracht.

Eurus aan de slag met ABCD in Apeldoorn (2)

Eurus aan de slag met ABCD in Apeldoorn (2)

Een paar weken geleden schreef ik over hoe Eurus samen met TriMotion voor de gemeente Apeldoorn bezig is met vitale wijken. Een mooie ontwikkeling en fijne opstelling van Apeldoorn om echt te gaan kiezen voor de samenleving. En daarmee samen te werken. En nog verder te gaan dan samenwerken: de buurt aan zet te krijgen! Dat is ook meteen een prachtige benaming voor wat je met elkaar aan het doen bent.

Dat is eigenlijk ook wel weer terug naar de basis. Helemaal niet dat vroeger van alles beter was, maar er zijn belangrijke elementen van vroeger die in de tegenwoordige tijd voor veel verbetering kunnen zorgen. Zoals samenleven, zorg voor elkaar, eigen verantwoordelijkheid. Door alle ontwikkelingen in de afgelopen decennia (vele decennia…) zijn veel van deze kernwaarden helaas door de systeemwereld overgenomen. Niet vanuit eigenbelang of wantrouwen, maar omdat de antwoorden op de veranderende samenleving er niet zomaar waren, en de systeemwereld zocht naar oplossingen. Zorg voor elkaar is daardoor veranderd in zorg door het systeem.

En dat is nou net waar de werkwijze van Eurus, samen met TriMotion, het verschil maakt. Wij zorgen niet voor zorg voor mensen, maar zorgen ervoor dat de mensen zelf weer hun verantwoordelijkheid nemen. En voor elkaar zorgen. Dit is dan ook meteen weer het verschil tussen zorg en welzijn. En dat is waarom wij onze “welzijn” werkwijze anders noemen, namelijk “urban”. Urban gaat niet over steden, het gaat over mensen die in gemeenschappen samenleven. En juist daarin zit de winst die we tegenwoordig met elkaar kunnen maken, die zit niet in geld of middelen maar in weer leren om naar elkaar om te kijken en elkaar te helpen. Dat is namelijk voor iedereen bereikbaar en kan op heel veel onderwerpen.

Daarom noemen wij ons urban professionals. De schakel die voortkomt uit de samenlevingsopbouw en zich afspeelt in de hedendaagse samenleving, de spil tussen de systeemwereld en de leefwereld. Die de systeemwereld erop wijst dat ze veel te veel van de burger hebben overgenomen, en de leefwereld op de kans wijst om veel verantwoordelijkheid weer terug te nemen. Dat levert aan beide zijden dan nog weer meer kansen op! We helpen gemeenschappen om dit te kunnen en te durven. Bij de vitaliteitsagenda’s in Apeldoorn gaat er geen letter naar de gemeente zonder dat de bewoners zich hier helemaal in kunnen vinden. Deze ‘buurtagenda’ is van de buurt. En in Hengelo investeren we samen met de vrijwilligers van de energiecoöperatie Energie van Hengelo in lokaal eigenaarschap.

Dat is waar het om draait, burgers en bewoners die zich eigenaar voelen en weten! Van hun leefomgeving, van hun wonen: van hun leven. En dus kiezen voor de zorg voor zichzelf en de gemeenschap waar ze deel van uitmaken. Dat is de winst waar het om draait.

Rudi Theunissen, Eurus, april 2023.

#burgerparticipatie #eurus #ABCD #assedbasedcommunitybuilding

Energie van Hengelo

Energie van Hengelo

De Echte Verbinders, een samenwerking tussen de Hengelose bedrijven Eurus en TriMotion, is gericht op taalverschil en samenwerking tussen inwoners en gemeenten. In dit samenwerkingsverband bundelen we de expertise van beide organisaties in verscheidene participatieprojecten in Nederland.

De vraag

De nieuwe energiecoöperatie Energie van Hengelo wil een leidende rol gaan spelen in de energietransitie van Hengelo. Ze willen Hengeloërs meenemen in lokale energieprojecten, zorgen dat hun wensen en behoeften voorop staan en dat ze uiteindelijk samen eigenaar worden van de lokaal geproduceerde energie. Dit wil Energie van Hengelo onder andere doen voor de ontwikkeling van het zonneveld in Boeldershoek. Aan de Echte Verbinders de vraag om bewoners kennis te laten maken met de coöperatie, het verhaal hiervoor te vormen en te laten participeren in de coöperatie en lokale energieprojecten.

De aanpak

De eerste stap was samen met het bestuur van Energie van Hengelo onderzoeken waar de coöperatie voor wil staan en wat de boodschap is die ze willen uitdragen. Hierna zijn communicatiemiddelen en een communicatiestrategie ontwikkeld om inwoners van Hengelo kennis te laten maken met de coöperatie en de mogelijkheden van participatie in het energieproject zonneveld in Boeldershoek.

Samenwerking

We werken namens de coöperatie nauw samen met Vattenfall, de gemeente Hengelo en adviesbureaus. De Echte Verbinders zorgt ervoor dat de belangen van de energiecoöperatie behartigd worden in de samenwerking en dat de stem van de inwoners van Hengelo een plek krijgt in de projecten. De wensen en kansen voor bewoners worden verzameld door een actieve en persoonlijk benadering en de inzet van de juiste communicatiemiddelen.

De opbrengst

Energie van Hengelo is actief op zoek naar bewoners die ook willen bijdragen aan de verduurzaming van energie in Hengelo. Voor de ontwikkeling van het zonneveld in Boeldershoek is het communicatieproces gestart. Hengeloërs kunnen investeren en meedenken over de inpassing van het zonneveld in de omgeving. Het gehele ontwikkelproces van het zonneveld is te volgen via de website van Energie van Hengelo. Daarnaast zijn meerdere inloopbijeenkomsten gehouden om bewoners mee te nemen in de mogelijkheden voor participatie.

Benieuwd naar de gesprekstechnieken, communicatiemiddelen en methodes die we inzetten? Neem eens contact op, dan gaan we hier graag dieper op in. 

Meer informatie over De Echte Verbinders is vindbaar op https://www.echteverbinders.nl/