Enschedees welzijn 2018-2022

Samenwerking met Enschedese welzijnsorganisaties Alifa en Vizier aan wijkwelzijn in een drietal gebieden in Enschede

Sinds 2018 werkt Eurus samen met de Enschedese welzijnsorganisaties Alifa en Vizier aan wijkwelzijn in een drietal gebieden in Enschede. In 2017 besloten we, als drie elkaar aanvullende organisaties, de kwaliteiten te bundelen en de Twentse Alliantie te vormen. Sindsdien opereren we als dusdanig in opdracht van de gemeente Enschede in noord, oost en het centrum van de stad. De opdracht loopt tot 2022, met een mogelijke verlenging tot 2024.

Wat vooraf ging
De gemeente Enschede heeft voor de periode 2018-2022 voor alle drie de stadsdelen globaal dezelfde doelen gesteld. Al onze inspanningen zijn vanuit deze doelen gericht op:
– het vergroten van de zelf- en samenredzaamheid,
– het verhogen van de participatiegraad,
– het realiseren van meer kwaliteit van leven voor (kwetsbare) bewoners,
– leefbare wijken en
– het verschuiven van specialistische ondersteuning naar preventie en algemene voorzieningen.

Voor de exacte doelen per stadsdeel kunt u contact opnemen met Eurus of één van de ander partners van de Twentse Alliantie.

Aan de slag
Om een goed beeld te kunnen krijgen van de situatie in ieder stadsdeel en de mogelijkheden die we hebben, brengen we eerst alles in kaart. We gaan de wijken in en luisteren naar de ervaringen en behoeften van medewerkers van diverse maatschappelijke organisaties en wijkbewoners. We hebben goede gesprekken met wijkteamleiders en wijkcoaches, gaan naar wijkraadvergaderingen, schouwen, zijn in buurthuizen/wijkcentra, speeltuinen en op diverse andere plekken en bijeenkomsten. Dit alles levert een schat aan informatie op, waarmee we aan de slag kunnen.
Ondanks dat de doelstellingen in grote lijnen voor alle drie de stadsdelen gelijk zijn, kent ieder stadsdeel z’n eigen specifieke knelpunten. Daarom komt er voor alle drie een ander inhoudelijk programma, volledig afgestemd op de vraag en behoefte van wijkbewoners.

Zo blijkt bijvoorbeeld in Enschede Oost de informatievoorziening over speciaal vervoer richting buurtbewoners niet optimaal. Veel buurtbewoners kennen daardoor de voorliggende voorzieningen hiervoor niet. Ook merken we dat de betrokkenheid en sociale verbinding in dit stadsdeel wat ondersteuning kan gebruiken.

In Noord zien we veel inwoners zich volop inzetten bij hun buurt, straat, wijk of stadsdeel. Toch leiden de diverse initiatieven niet echt tot een structurele verbetering van preventie, leefbaarheid en participatie. De diverse, meestal echt goede, initiatieven staan namelijk veelal los van elkaar. De organisatoren blijken in de meeste gevallen ook niet op de hoogte zijn van elkaars initiatief.

In het Centrum zijn relatief veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te vinden die niet actief deelnemen aan de maatschappij. Het activeren van deze groep inwoners vereist blijkbaar een andere aanpak dan er tot nu toe was.

Samen sporten motiveert
Samen nieuwe activiteiten oppakken motiveert

Voortgang
In de loop van 2018 komen we steeds beter in contact met de diverse instanties en bewoners in de wijken. Vanuit dit contact lukt het steeds beter mensen te activeren om bij te dragen aan de wijk. Eind 2018 hebben de wijkteams in Enschede Oost een beduidend ruimer aanbod collectieve welzijnsvoorzieningen voorhanden om inwoners van dienst te zijn. Het samen optrekken in de wijk zorgt er voor dat de individuele casussen dalen en meer mensen gebruik maken van de algemene collectieve voorzieningen.
De betrokkenheid en sociale verbondenheid met elkaar en de buurt zijn in het afgelopen twee jaren echt gestegen. Bewoners hebben de regie van 80% van de bewonersinitiatieven en het veiligheidsgevoel is gestegen.

Het Centrum van Enschede heeft een sterk vrijwilligersteam dat met veel enthousiasme diverse items oppakt. Toch vraagt de groep bewoners met een afstand tot de arbeidsmarkt nader onderzoek. We besluiten tot een andere benadering om hen te activeren. Om een goed beeld te kunnen krijgen van deze groep en de mogelijkheden brengen we eerst de organisaties in kaart die zich over deze mensen ontfermen en/of hier iets in kunnen betekenen. Een groep studenten van Hogeschool Saxion werkt het voortraject uit met ondersteuning van de Twentse Alliantie. Samen met de betrokken instanties starten we een pilot bij een opvangplek waar ruim 50 mannen wonen die om welke reden dan ook op straat zijn komen te staan. Belangrijk is dat we samen mét de bewoners van start gaan. Primaire vraag is hoe zij tegenover het initiatief tot activering staan en welke mannen we enthousiast kunnen krijgen om mee te doen, bijvoorbeeld via sport of om als goede buur iets in de wijk te gaan betekenen met activiteiten als klusjes uitvoeren bij andere wijkbewoners. We merken dat persoonlijke coaching belangrijk is. Om mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt actief te krijgen moeten we maatwerk bieden. We zien dat er langzaam maar zeker vooruitgang komt voor deze kwetsbare bewoners.
De zelfredzaamheid en samen-redzaamheid in de wijk gaat hiermee ook vooruit. Het elkaar beter kennen en de nauwere samenwerking tussen de organisaties levert tastbare resultaten op.

In Enschede Noord ondersteunt de Twentse Alliantie bij een breed scala aan initiatieven, activiteiten en op diverse plaatsen in de wijk. Veel inwoners uit Noord zetten zich volop in en zijn betrokken bij hun buurt, straat, wijk of stadsdeel. Mooie voorbeelden hiervan zijn bewonersinitiatief Beien, Buren voor Buren, Power, het bewonersplatform, de wijkbudgetcommissie en bewonersinitiatieven, BAT vrijwilligers en het huis van verhalen. Ze leiden echter niet echt tot een structurele verbetering van preventie, leefbaarheid en participatie. Daarom leggen we in 2018 verschillende verbindingen tussen initiatieven in de wijk. Zo is bijvoorbeeld de onderlinge samenwerking tussen de huiskamer van de buurt, speeltuinen, Beien en Power versterkt danwel anders vormgegeven. Het Bewonersplatform Deppenbroek speelt nu een prominentere rol als vertegenwoordiger van de wijk. En doordat mensen elkaar zijn gaan kennen, heeft een aantal bewoners (beter) passend vrijwilligers- en/of betaald werk gevonden en is de sociale kaart meer ‘up to date’.
De buurtbetrokkenheid en de ‘eigen kracht’ in de wijk is de afgelopen jaren aantoonbaar verbeterd.

Het hele project loopt tot eind 2022. Het biedt de Twentse Alliantie voldoende mogelijkheid om structureel in de wijken bij te dragen aan de door de gemeente Enschede gestelde doelen. Op onze nieuwspagina vindt u meer over de afzonderlijke initiatieven in Enschede.