Broekslag, een geslaagd coronaproof burgerparticipatie-traject!

Burgerparticipatie in tijden van corona!

Januari 2021

Burgerparticipatie in tijden van corona! Bij Eurus hebben we de middelen die volledig voldoen aan alle RIVM-richtlijnen én effectief zijn. Daardoor konden we onlangs het Belevingsonderzoek Broekslag samen met de Buurtagenda opleveren bij de gemeente Olst-Wijhe. Het waren de uitkomsten uit een zeer breed aangevlogen participatietraject. Hierbij benaderden we in de 2e helft van 2020 inwoners in de wijk Broekslag om te weten hoe zij hun buurt ervaren en waar verbeteringen mogelijk zijn.

Aanleiding voor het burgerparticipatietraject in Broekslag zijn de veranderingen die vanaf begin 2021 voor de wijk op het programma staan. Voor de gemeente Olst-Wijhe bieden deze, in combinatie met de energietransitie, een uitgelezen kans om aan meerdere ambities en doelstellingen te werken en Broekslag klaar te maken voor de toekomst. Eurus realiseerde hiervoor een uitgebreide buurtscan.

Veranderingen

Groot onderhoud aan de huurwoningen door woningcorporatie SallandWonen, sloop en nieuwbouw van een aantal woningen en een gefaseerde vervanging van de riolering in meerdere straten. Het is een greep uit de veranderingen die in Broekslag op het programma staan. En nu de gemeente Olst-Wijhe toch in de wijk aan de slag gaat, kan het maar net zo goed op de juiste wijze aangevlogen worden. En dat betekent: aansluiten op de wensen van inwoners en andere partijen in de wijk. Aan Eurus de uitdaging deze wensen te achterhalen en een buurtagenda op te stellen. Deze betreffen een vijftal onderdelen: Sociaal, Veiligheid, Duurzaamheid, Openbare ruimte en Ideeën.

Bewoners meenemen

Voor de inwoners van Broekslag, met zo’n 250 adressen, verandert er dus het nodige in de fysieke leefomgeving. De gemeente Olst-Wijhe wil ook bewoners hierbij vroegtijdig betrekken. Vooral om in de werkzaamheden ook de wensen

van inwoners en andere stakeholders mee te nemen en te bevragen welke
kansen zij zien om Broekslag te verbeteren en ‘toekomstproof’ te maken.
Daarbij valt te denken aan wensen/kansen op het gebied van de eigen woning en tuin, maar ook leefbaarheid in het algemeen, de sociale en verkeersveiligheid, klimaatadaptatie, duurzaamheid, voorzieningen en de openbare ruimte.

Corona en de buurtscan

Om zoveel mogelijk inwoners te spreken pasten we verschillende methodieken toe, alles uiteraard volgens de regels van het RIVM. We bereikten 20,8 % van het aantal huishoudens van Broekslag. We voerden deur-aan-deur gesprekken, spraken bewoners op straat aan en organiseerden plein- en tuinbijeenkomsten. Door het vele thuiswerken was de respons op de deur-tot-deur gesprekken groter dan normaal. Via het versturen van een ansichtkaart is iedereen geïnformeerd over de uitkomsten van de verkenning en zijn mail-contacten gelegd. Inwoners lieten hun mening breed horen en bleken erg betrokken. De swipe-app die in het proces is ingezet, is door veel bewoners enthousiast ontvangen en goed gebruikt. De terugkoppeling organiseerden we vanwege aangescherpte maatregelen, online. En ondanks dat veel digitaal ging, vonden we veel bewoners bereid mee te denken over de toekomst van hun leefomgeving. Dit resulteerde bovendien in goede en interessante initiatieven.

Enthousiast

Inwoners van Broekslag zijn enthousiast over de wijze waarmee de gemeente dit traject is aangevlogen. Duidelijk is dat ze het waarderen in een vroeg stadium te zijn betrokken. Wel hopen ze betrokken te blijven en kijken uit naar het vervolgtraject.