Participatietraject leefbaarheid Amaliapark

Eurus doet in opdracht van gemeente Apeldoorn onderzoek naar wat er leeft en speelt in en rondom het Amaliapark en wat er gedaan kan worden om de leefbaarheid in het Amaliapark te verbeteren.

Opdracht

Met alle informatie die we hebben opgehaald tijdens het Vitaliteitsagenda traject in het centrum van Apeldoorn, gaat de gemeente de “Vitaliteitsagenda” samenstellen voor de binnenstad. Sommige signalen uit dit traject kunnen niet wachten tot de Vitaliteitsagenda klaar is, daarom wil de gemeente graag eerder aan de slag en met urgente signalen. Een van die signalen is dat een aantal bewoners het gebied rondom het Amaliapark als onveilig ervaart. Aan Eurus de vraag om een participatieproces op te zetten en uit te voeren. Hierin moeten ook de reeds lopende projecten rondom het Amaliapark meegenomen worden. De gewenste uitkomst is een overzicht van kansen, knelpunten en oplossingen om de leefbaarheid rondom het Amaliapark te verbeteren.

Aanpak

De aanpak kent grof weg drie fases: uitnodigen, organiseren en verwerken gegevens.

Uitnodigen:

  • Alle direct aanliggende adressen hebben middels een ansichtkaart een uitnodiging gekregen om mee te denken over verbeteringen in en rondom Amaliapark.
  • Alle ‘meedenkers’ uit het eerdere Vitaliteitsagenda traject (link naar VA traject centrum) hebben een uitnodiging gekregen om mee te doen.
  • Bekende stakeholders en professionals in het gebied door gesprekken met gemeente, politie en andere betrokken partijen bepaald en persoonlijk uitgenodigd via mail of telefonisch.  

In de uitnodiging is de link gelegd met de Vitaliteitsagenda. Op die manier laten we zien dat er wel degelijk wat gedaan wordt met de opgehaalde input. Los van de quick-wins die tijdens het VA traject al zijn weggezet worden nu ook andere signalen die zijn opgehaald opgepakt door de gemeente.

Organiseren twee participatieavonden:

Doel van deze avonden was om samen met bewoners, de gemeente, wijkagent en andere professionals tot een gedragen plan van aanpak te komen. Er hebben twee actieve sessies plaatsgevonden met zo’n 60 aanwezigen in de buurt van het Amaliapark. 

De opzet van de avond was om in kleine groepen van zowel professionals, bewoners als ondernemers samen tot een aanpak te komen. Er is bewust gekozen om een mix van aanwezigen bij elkaar te zetten. Op die manier leren aanwezigen elkaars belangen kennen en kunnen ingebrachtte kansen of oplossingen overwogen worden aangedragen.

Focus op kwaliteiten

Vaak ligt de focus op de obstakels en negatieve signalen die worden afgegeven. Dat is in veel gevallen ook logisch. Ergernissen of belemmeringen krijgen meer aandacht dan dingen die vanzelfsprekend of gunstig zijn. De kunst is om juist ook de dingen die goed gaan te behouden. Daarom zijn de kwaliteiten van het Amaliapark opgehaald, zodat kansen en/of oplossingen niet ten koste gaan van de reeds bestaande kwaliteiten of voor nieuwe obstakels zorgen.

De uitkomsten van de beide avonden was een gedragen overzicht per groep van knelpunten in het gebied, kansen en oplossingen om de leefbaarheid te vergroten.

Verwerken gegevens

Alle opgehaalde input is geanalyseerd en verwerkt in een overzichtelijk document. De website die gebruikt is voor het Vitaliteitsagenda traject is ook ingezet voor dit participatieproces. Dit zorgt ervoor dat ook online een mogelijkheid is om resultaten te bekijken of te reageren en ook om de relatie met de Vitaliteitsagenda zichtbaar te maken voor bewoners van het centrum. Er is onderscheid gemaakt in enkele signalen en breed gedragen op signalen.

Vervolg

Een team van gebiedsprofessionals heeft alle opgehaalde informatie en suggesties beoordeeld om te kijken welke aangedragen oplossingen en acties opgepakt en uitgevoerd kunnen worden. De acties zijn inmiddels gedeeld met de omgeving en in uitvoering gebracht.