Vitaliteitsagenda Centrum Apeldoorn

Vitaliteitsagenda Centrum Apeldoorn

Opdracht:

Eurus is in opdracht van Gemeente Apeldoorn een uitgebreid Vitaliteitsagenda traject gestart om ook in de binnenstad van Apeldoorn te achterhalen wat er echt leeft en speelt, hoe mensen zich voelen en wat zij graag zouden zien gebeuren in de wijk. De omvang van deze Vitaliteitsagenda is breed. Niet alleen bewoners, maar ook ondernemers en bezoekers zijn meegenomen in het traject. Het doel is om bij ieder van hen de wensen en meningen te inventariseren om hiermee vervolgens een Vitaliteitsagenda op te stellen waarin acties zijn opgenomen om de leefbaarheid, het woonplezier, de aantrekkelijkheid en de veiligheid van de binnenstad te vergroten.

Aanpak:

Gezien de vele projecten die al lopen in de binnenstad, is ervoor gekozen deze allemaal mee te nemen in het VA traject om een zo’n compleet mogelijk beeld te krijgen van de behoefte van het centrum van Apeldoorn. Thema’s als toekomstplannen en communicatie zijn bijvoorbeeld als extra thema’s toegevoegd. In vier verschillende etappes zijn de ansichtkaarten bezorgd in de verschillende deelbuurten van het centrum. Naast de deur-aan-deur gesprekken met bewoners zijn er gesprekken met professionals en actieve (buurt)verenigingen gevoerd, sloten we aan bij reeds georganiseerde activiteiten bij onder andere stadsmoestuin ’t Huussie en spraken we met ondernemers en bezoekers.

Alle gesprekken zijn vastgelegd, gecodeerd en middels een datastorm geduid. De resultaten hiervan zijn gedeeld tijdens een aantal terugkoppelmomenten. Hier konden bewoners, ondernemers en professionals de laatste correctieslag doen.

We bouwden een website, Swipe-app en zetten een campagne op met onder andere flyers met QR-codes. Voor het belevingsonderzoek onder de bezoekers van de binnenstad zijn in samenwerking met de ondernemers vouchers gemaakt en ter beschikking gesteld voor een gratis kopje koffie of thee.

De resultaten zijn gepubliceerd op https://www.samenapeldoornbinnenstad.nl/.

Vervolg:

Alle input is verwerkt in de Vitaliteitsagenda voor het centrum.

Daarnaast zijn er ook acties op basis van de opgehaald input op touw gezet. Signalen die niet langer konden wachten of urgent zijn. Een voorbeeld van waar we als gevolg van dit traject op de korte termijn mee aan de slag zijn gaan, is het Amaliapark. Uit de resultaten van ons onderzoek is gebleken dat een deel van de bevraagde onderzoekspopulatie het Amaliapark als onveilig ervaart. Meer informatie over wat we in het Amaliapark gaan doen is hier vindbaar.

Meer informatie over de vitaliteitsagenda van Apeldoorn en de rol van Eurus hierin is vindbaar op https://eurus.nl/projecten/vitaliteitsagendas-voor-alle-wijken-in-apeldoorn/.

  

Participatietraject leefbaarheid Amaliapark

Participatietraject leefbaarheid Amaliapark

Opdracht

Met alle informatie die we hebben opgehaald tijdens het Vitaliteitsagenda traject in het centrum van Apeldoorn, gaat de gemeente de “Vitaliteitsagenda” samenstellen voor de binnenstad. Sommige signalen uit dit traject kunnen niet wachten tot de Vitaliteitsagenda klaar is, daarom wil de gemeente graag eerder aan de slag en met urgente signalen. Een van die signalen is dat een aantal bewoners het gebied rondom het Amaliapark als onveilig ervaart. Aan Eurus de vraag om een participatieproces op te zetten en uit te voeren. Hierin moeten ook de reeds lopende projecten rondom het Amaliapark meegenomen worden. De gewenste uitkomst is een overzicht van kansen, knelpunten en oplossingen om de leefbaarheid rondom het Amaliapark te verbeteren.

Aanpak

De aanpak kent grof weg drie fases: uitnodigen, organiseren en verwerken gegevens.

Uitnodigen:

  • Alle direct aanliggende adressen hebben middels een ansichtkaart een uitnodiging gekregen om mee te denken over verbeteringen in en rondom Amaliapark.
  • Alle ‘meedenkers’ uit het eerdere Vitaliteitsagenda traject (link naar VA traject centrum) hebben een uitnodiging gekregen om mee te doen.
  • Bekende stakeholders en professionals in het gebied door gesprekken met gemeente, politie en andere betrokken partijen bepaald en persoonlijk uitgenodigd via mail of telefonisch.  

In de uitnodiging is de link gelegd met de Vitaliteitsagenda. Op die manier laten we zien dat er wel degelijk wat gedaan wordt met de opgehaalde input. Los van de quick-wins die tijdens het VA traject al zijn weggezet worden nu ook andere signalen die zijn opgehaald opgepakt door de gemeente.

Organiseren twee participatieavonden:

Doel van deze avonden was om samen met bewoners, de gemeente, wijkagent en andere professionals tot een gedragen plan van aanpak te komen. Er hebben twee actieve sessies plaatsgevonden met zo’n 60 aanwezigen in de buurt van het Amaliapark. 

De opzet van de avond was om in kleine groepen van zowel professionals, bewoners als ondernemers samen tot een aanpak te komen. Er is bewust gekozen om een mix van aanwezigen bij elkaar te zetten. Op die manier leren aanwezigen elkaars belangen kennen en kunnen ingebrachtte kansen of oplossingen overwogen worden aangedragen.

Focus op kwaliteiten

Vaak ligt de focus op de obstakels en negatieve signalen die worden afgegeven. Dat is in veel gevallen ook logisch. Ergernissen of belemmeringen krijgen meer aandacht dan dingen die vanzelfsprekend of gunstig zijn. De kunst is om juist ook de dingen die goed gaan te behouden. Daarom zijn de kwaliteiten van het Amaliapark opgehaald, zodat kansen en/of oplossingen niet ten koste gaan van de reeds bestaande kwaliteiten of voor nieuwe obstakels zorgen.

De uitkomsten van de beide avonden was een gedragen overzicht per groep van knelpunten in het gebied, kansen en oplossingen om de leefbaarheid te vergroten.

Verwerken gegevens

Alle opgehaalde input is geanalyseerd en verwerkt in een overzichtelijk document. De website die gebruikt is voor het Vitaliteitsagenda traject is ook ingezet voor dit participatieproces. Dit zorgt ervoor dat ook online een mogelijkheid is om resultaten te bekijken of te reageren en ook om de relatie met de Vitaliteitsagenda zichtbaar te maken voor bewoners van het centrum. Er is onderscheid gemaakt in enkele signalen en breed gedragen op signalen.

Vervolg

Een team van gebiedsprofessionals heeft alle opgehaalde informatie en suggesties beoordeeld om te kijken welke aangedragen oplossingen en acties opgepakt en uitgevoerd kunnen worden. De acties zijn inmiddels gedeeld met de omgeving en in uitvoering gebracht.