Ondersteuning energiecoöperaties

Ondersteuning energiecoöperaties

Ondersteuning energiecoöperaties

Eurus ondersteunt energiecoöperaties in het opzetten en uitvoeren van duurzame initiatieven. We ondersteunen bijvoorbeeld in het aanvragen van subsidies, relaties met gemeente en provincie of begeleiden burgerparticipatietrajecten voor energie-initiatieven. Dit doen we altijd op een dusdanige manier dat de coöperatie ten alle tijden in de lead is en blijft. Dit vinden we belangrijk omdat de coöperatie zelfstandig verder moet kunnen na onze inzet. Wij zorgen voor het vliegwiel. Lokaal eigenaarschap en verantwoordelijkheid zijn hierin dan ook altijd een uitgangspunt.

We hebben samengewerkt met en voor verschillende duurzame initiatieven en energiecoöperaties.

Onze samenwerking met Energie van Hengelo resulteerde onder meer in het opzetten van een participatie en communicatieproces voor zonneveld Boeldershoek. Een project waarin we namens de coöperatie de samenwerking met onder andere de gemeente en Vattenfall hebben gefaciliteerd en uitvoering hebben gegeven aan de communicatie en participatie. Zonneveld Boeldershoek wordt door inzet van de coöperatie een project door en voor Hengeloërs waarin ze in eigen beheer lokale, groene energie opwekken en aanbieden aan leden van de coöperatie.  

In opdracht van provincie Overijssel en de gemeente Olst-Wijhe zijn we actief geweest in 6 kernen voor de energietransitie. We waren hier de schakel tussen burgerinitiatieven, organisaties, gemeente en provincie. We hebben in 6 kernen bewoners geactiveerd en ondersteund in het maken van plannen en het uitvoeren hiervan. Het oprichten van energiecoöperaties, een collectief zonne-energieproject middels de postcoderoos, duurzaamheidsmarkten, bloemenzaai acties, het ontwikkelen van een zonneveld en tal van andere acties zijn het resultaat hiervan.

Participatieprocessen opzetten en begeleiden

Participatieprocessen opzetten en begeleiden

De zoekterm ‘burgerparticipatie’ leidt op internet tot uiteenlopende interpretaties. Voor Eurus is burgerparticipatie primair een proces dat leidt tot beter samenleven. Het is de bundeling van krachten, burgers én overheid, die het voor ieder mens mogelijk maakt zichzelf in stand te houden en welzijn te ervaren. Het is daarom ook dat welszijnswerk, dat wij als belangrijk element van burgerparticipatie zien, een onschatbare economische waarde vertegenwoordigt.

Burgerparticipatie is echt meer dan een proces dat inwoners de mogelijkheid biedt om de publieke besluitvorming te beïnvloeden. Het gaat over grotere zaken, namelijk Samen-Leven; naar elkaar luisteren en elkaar de ruimte bieden om vooruit te komen.
Bij Eurus weten we uit ervaring dat de meeste mensen over wie het gaat een realistisch beeld hebben van hun situatie. Daarom zijn bij burgerparticipatietrajecten voor ons altijd het uitgangspunt. Hoe een burgerparticipatietraject er uit gaat zien en in welke vorm dit gaat gebeuren is altijd afhankelijk van de situatie, de mensen en de doelstelling. Het stappenplan waarin een traject verloopt is altijd volgens de methode Eurus, een bewezen in eigen huis ontwikkelde methode met een zeer hoge succesfactor.

Eurus laat bewonersbedrijven, sociale ondernemingen en energietransities floreren. Wij beschikken over de specialisten én unieke middelen om dit via burgerparticipatie, overheidsparticipatie en burgerinitiatieven de realiseren.
Bij Eurus werken we altijd aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Als sociale professionals beschikken we over flink wat inhoudelijke ervaring in opbouw- en welzijnswerk en burgerparticipatie. We hebben een brede kennis en kunde om complexe processen, waarbij de belangen van verschillende partijen een plaats moeten krijgen, probleemloos vorm te geven en uit te voeren.

Alle trajecten waarvoor Eurus wordt ingeschakeld zijn maatwerk! Simpelweg omdat ieder project uniek is en de initiatiefnemer altijd de regie heeft. Bovendien: ‘We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.’
Bij ons staat de goede samenwerking tussen alle betrokkenen altijd voorop; bestuurders, ambtenaren (vanuit ruimtelijke ontwikkeling én zorg en welzijn), maatschappelijke partners en burgers, we zorgen ervoor dat we samen door één deur kunnen. Van daaruit werken we met maatwerkoplossingen.

Burgerparticipatie in de energietransitie

Voor ons ligt het uitdagende doel van het Klimaatakkoord waarin is voorzien in een vermindering van broeikasgassen met 49% in 2030 en met 95-100% in 2050. Om dit te bereiken hebben we een breed scala aan oplossingen beschikbaar die samengevat zijn onder de noemer ‘Energietransitie’.

De Energietransitie is een onderwerp dat ons allemaal aangaat en waar we allemaal ook actief bij betrokken zijn of gaan worden. Alleen de weg er naartoe is beslist een uitdaging. Veel gemeenten staan voor het vraagstuk hoe ze dit gaan vormgeven en in welk tempo.

Eurus is hierbij de ondersteunden en bemiddelende partij! Wij bespreken samen met gemeentes en andere overheden welke doelstellingen er liggen. Vervolgens gaan we in gesprek met de mensen in de beoogde buurten, wijken en/of dorpen over deze doelstellingen. Van daaruit volgt een werkbaar burgerparticiaptietraject voor een passende Energietransitie.

Bekijk ook de burgerparticipatietrajecten voor de Energietransitie die Eurus al afgerond heeft!

Opzetten bewonersbedrijven

Opzetten bewonersbedrijven

Een Bewonersbedrijf is een onderneming door en voor bewoners. Met een goed uitgewerkt verdienmodel, meestal vanuit verhuur en betaalde opdrachten, verkrijgt de onderneming inkomsten. Dat betekent een verminderde afhankelijkheid van subsidies en hun verstrekkers. Bewoners zijn zelfstandiger en bepalen hun eigen koers. De eventuele winst vloeit terug in de wijk. Bewonersbedrijven onderscheiden zich van andere bewonersinitiatieven die geld verdienen door het collectieve ondernemerschap. Als groep runnen bewoners hun bedrijf. Zij halen betaalde opdrachten van de gemeente of wooncorporatie binnen, verkopen hun eigen producten en diensten en leveren een belangrijke bijdrage aan de wijkeconomie.
(Bron LSA)

Eurus ondersteunt in opdracht van bewoners en gemeenten bij het haalbaarheidsonderzoek, de op- en uitbouw van een bewonersbedrijf en zorgt voor backing op specifieke onderdelen, zoals de financiële administratie. De duurzaamheid van een bewonersbedrijf is essentieel, dus zorgt Eurus voor passend advies en de juiste innovatieve constructie. Ook daar waar een grote uitdaging ligt, vinden wij de oplossing!

Buurtscans

Buurtscans

Voordat een project of plan in een buurt, wijk of dorp uitgevoerd kan worden, is het belangrijk te weten wat er speelt bij de bewoners. Een buurtscan is daarvoor het aangewezen middel. Eurus verzorgt dit voor u en zorgt voor de juiste rapportage op basis waarvan effectieve plannen en goed beleid zijn te maken.

Interim ondersteuning

Interim ondersteuning

De diverse professionals bij Eurus beschikken over brede ervaring in het sociaal domein. Bovendien werken we bij Eurus op projectbasis. Dat maakt hen bij uitstek geschikt om te werken op interim basis. Heeft uw sociale organisatie behoefte aan tijdelijke ondersteuning, neem dan contact met ons op.

Economisch wijkwelzijn verbeteren

Economisch wijkwelzijn verbeteren

Wanneer bewoners en de diverse maatschappelijke organisaties in een wijk elkaar echt kunnen vinden, elkaar ondersteunen en samenwerken gaat een wijk echt leven en zien we bijvoorbeeld de druk op de WMO verminderen. Co-creatie tussen bestaande organisaties en buurtbewoners zorgt voor duurzaamheid én meer leefbaarheid in de wijk.

Eurus heeft de ervaring, deskundigheid en de middelen om dit te helpen realiseren. Iedere wijk vraagt om een eigen aanpak. Bij Eurus weten we altijd de juiste snaar te raken en mensen in beweging te krijgen! Dat doen we op onze eigen-wijze innovatieve manier, maar altijd met resultaat!