Groot wijkcentrum in Amersfoort gered!

Groot wijkcentrum in Amersfoort gered!

Succesvol project: groot wijkcentrum in Amersfoort gered!

Het ging in 2021 niet goed met het Amersfoortse wijkcentrum het Klokhuis. Deze wijkvoorziening dreigde te verzanden als zalencentrum en verhuurlocatie, terwijl de sociale en maatschappelijke functie bijna verdween.

Om dit omvangrijke wijkcentrum weer de sociale functie te geven die het moest hebben voor de grote wijken Randenbroek/Schuilenburg werd vanaf 1 augustus Eurus ingeschakeld. Met onze ervaring op het gebied van maatschappelijk vastgoed en bewonersbedrijven zijn we samen met enkele nieuwe vrijwilligers aan de slag gegaan, met als doel het wijkcentrum weer het hart van de wijk te laten zijn.

Een flinke nieuwscampagne, het organiseren van bijeenkomsten en betrekken van wijkbewoners, het maken van een nieuwe exploitatieopzet en openheid en transparantie voor de wijk, waren belangrijke onderdelen. De deuren weer wijd open, iedereen hoort erbij, inclusief denken en handelen en eigenaarschap bij de wijkbewoners waren de uitgangspunten.

In vijf maanden tijd is dit goed gelukt! Vele nieuwe wijkbewoners deden mee, er werden nieuwe activiteiten georganiseerd, vrijwilligers geworven en wijkprofessionals vonden er weer hun plek midden in de wijk. En dit alles met nieuwe bestuursleden, een nieuwe vorm van (transparante) governance en een haalbare exploitatie.

We zijn er trots op dat we door onze inzet dit belangrijke wijkcentrum weer hebben kunnen vormen naar het hart van de wijk, met eigenaarschap van de wijkbewoners en de plek die het verdient!

Vitaliteitsagenda’s voor alle wijken in Apeldoorn

Vitaliteitsagenda’s voor alle wijken in Apeldoorn

Van de gemeente Apeldoorn heeft Eurus de opdracht gekregen input op te halen voor het opstellen van de Vitaliteitsagenda. De gemeente vindt het belangrijk dat haar inwoners met veel plezier in hun buurt wonen en dit ook in de toekomst blijven doen. In samenwerking met verschillende welzijnsorganisaties en andere professionals, is het doel om een vitaliteitsagenda op te stellen voor verschillende wijken. Zoals het woord vitaliteitsagenda zelf al aangeeft, betekent het dat er wordt onderzocht wat er voor inwoners nodig is om ook in de toekomst fijn en vitaal te kunnen blijven wonen in hun wijk. Het gaat hierbij zowel om fysieke als om sociale onderwerpen, én over de mogelijkheden die inwoners zelf zien om iets te betekenen voor de buurt.

Met veel enthousiasme is ‘ons team Apeldoorn’ van Eurus de afgelopen jaren diverse wijken van Apeldoorn in geweest en heeft uitgebreid met inwoners gesproken over hun buurt. Door onze onafhankelijke positie merkten we dat mensen zich vrij voelden om hun mening te geven. Dit leverde mooie en uiteenlopende gesprekken op: mensen gaven aan waarom ze graag in hun wijk wonen, maar ook wat ze missen of wat er beter kan. De gesprekken zijn onder te verdelen in vijf thema’s: Sociaal, Veiligheid, Duurzaamheid, Openbare ruimte en Mobiliteit.

Naast inwoners spraken we met ondernemer en wijkprofessionals, zoals welzijnswerkers, huisartsen, jongerenwerkers, schooldirectie, wijkagenten en wijkbeheerders. Dit levert ons veel informatie en belangrijke inzichten op over een bepaalde wijk.

Uiteraard kunnen we niet iedere inwoner persoonlijk spreken. Om toch zoveel mogelijk inwoners te bereiken en te betrekken bij de toekomst van hun wijk werkt Eurus samen met TriMotion. Dit is een creatief technologisch ontwerpbureau en heeft op basis van bovenstaande vijf thema’s een vragenlijst in de vorm van een Swipe-app ontworpen. Deze handige tool laat mensen op laagdrempelige wijze de vragen beantwoorden, waardoor we op zoveel mogelijk belangrijke input ophalen van alle inwoners van een wijk.

In maart van dit jaar zijn we gestart met gesprekken in de binnenstad van Apeldoorn. Een omvangrijke ‘wijk’, waar ondernemers ook een grote rol gaan spelen waarin maatwerk toegepast wordt in de aanpak input op te halen.

De wijken Sprenkelaar, Brummelhof, Osseveld, Woudhuis, Horsten, Donken, Anklaar en Gentiaan zijn inmiddels afgerond. De resultaten van de gesprekken konden bewoners op de website bekijken, waar zij vervolgens opmerkingen en aanvullingen konden doen. Alle resultaten zijn verwerkt en per wijk is er een mooie eindrapportage opgeleverd. Hierin hebben we gemerkt dat er naast grote verschillen ook

overeenkomsten zijn tussen de diverse wijken: veel mensen voelen zich betrokken bij hun wijk en zijn bereid om zich in de toekomst actief in te zetten voor hun wijk en hun medemens. Dat vinden wij als team van Eurus fantastisch om te ervaren. Samen met de gemeente Apeldoorn burgerparticipatie aanpakken op een manier zoals het bedoeld is: een stem geven aan de mensen waarover het gaat.

Samen Sprenkelaar

Samen Sprenkelaar

De gemeente Apeldoorn wil samen met professionals én bewoners in de wijk Sprenkelaar aan de slag om de buurt vitaal te houden. Het voorbereiden van de weg naar deze vitaliteitsagenda is natuurlijk een uitgelezen project voor Eurus én Trimotion. Eurus vanwege de grote ervaring in burgerparticipatie; Trimotion omdat ze burgerparticipatie met innovatieve middelen kwalitatiever, leuker en begrijpelijk maakt. In augustus 2020 gingen we aan de slag.

Sprenkelaar, met ruim 1600 huishoudens en 165 bedrijfsvestigingen, is één van de wijken waar de gemeente Apeldoorn in het kader van gebiedsgericht werken vitaliteitsagenda’s wil maken. In ieder gebied gaat de gemeente samen met professionals (zowel in- als extern) en bewoners een agenda opstellen waarin ze naar de toekomst kijken en daarbij de vraag stellen: hoe houden we onze buurt/wijk vitaal in de komende jaren.

De wijk in

Noordoost, waar het gebied Sprenkelaar deel van uitmaakt, vroeg Eurus haar expertise in te zetten om in dit gebied de bewoners te betrekken bij dit proces. Het expliciete verzoek is om gedurende het proces niet alleen informatie op te halen, maar ook de bewoners enthousiast te maken om een rol te spelen in hun eigen woonomgeving.

Met deze boodschap gaat Eurus de wijk in en spreekt, uiteraard coronaproof, bewoners van zo’n 170 huishoudens. Ook spreken we ruim twintig professionals die actief zijn in de wijk. De gesprekken zijn onder te verdelen in vijf thema’s: Sociaal, Veiligheid, Duurzaamheid, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit.

Swipe app

Alle gevoerde gesprekken samen geven een goed beeld van de thema’s die in de wijk spelen. De uitkomst van de gesprekken werden opgedeeld in de vijf eerder genoemde thema’s. Om meer bewoners te betrekken bij bewoners te betrekken bij de toekomst van de Sprenkelaar ontwierp Trimotion op basis van de thema’s een vragenlijst in een swipe app. Deze superhandige tool laat mensen heel makkelijk door de vragen heengaan. Zo konden bewoners op een eenvoudige wijze hun mening geven over de wijk. Om zoveel mogelijk wijkbewoners deel te laten nemen liet de gemeente, in samenspraak met Eurus, per huishouden een ansichtkaart bezorgen waarin bewoners werden aangemoedigd de swipe app te gebruiken.

Co-creatie

De thema’s die zijn opgevallen in het voortraject van analyse, harde data én het ophalen van gegevens die worden voorgelegd aan de bewoners, leiden tot een unieke co-creatie. Alles bij elkaar geeft het perfect weer wat bewoners belangrijk vinden, wat ze zelf willen oppakken en hoe ze dat zien en wat ze nodig hebben.
Daar bovenop komt dat we met een open vizier de wijk in zijn gegaan om te horen wat er naast de gevraagde thema’s eventueel nog meer speelt. Want ook die informatie kan bijdragen aan verbetering voor de wijk. En het mooie is dat we hierdoor ook al kleine successen konden verzilveren.

De opbrengst van alle gesprekken en de informatie uit de swipe app vormt de input voor de vitaliteitsagenda. Daarnaast worden bewoners die gemotiveerd lijken om wat te betekenen voor hun buurt in positie gebracht om aan de slag te gaan. Indien nodig komt er ondersteuning door professionals uit de wijk. Zo brengen we een beweging op gang die wordt gedragen door de buurt. Burgerparticipatie in optima forma!

Vernieuwend in burgerparticipatie

Het vernieuwende in de aanpak bij de Sprenkelaar is dat we met de stadsdeelmanager en de in de wijk samenwerkende partners de buurt ingaan en gebruikmaken van dat wat al goed werkt. Tegelijkertijd hebben we samen gekeken wat er nodig is om wijkbewoners te enthousiasmeren voor hun eigen (sociale) woonomgeving. Deze samenwerking tussen de bestaande professionals in de wijk en Eurus/Trimotion zorgde voor een bijzonder effectieve en vernieuwende manier van werken die het draagvlak maximaal heeft verhoogd.
Ook hebben we de lokale ondernemers betrokken. En zij stelden op hun beurt prijzen beschikbaar voor de buurt. Bewoners die hun gegevens achterlieten maakten op een leuke prijs. Ook hebben we bewoners aangemoedigd hun ideeën voor de wijk in te leveren. Het beste idee wordt beloond met 1 minuut gratis winkelen.

De participatie vanuit de verschillende groepen is sterk gestegen. Daarnaast heeft deze samenwerking ertoe bijgedragen dat in een korte periode een groot deel van de bewoners van Sprenkelaar én hun input aanleveren voor de vitaliteitsagenda van de gemeente Apeldoorn én aan de slag kunnen in hun eigen buurt.

Energietransitie in Overijssel

Energietransitie in Overijssel

Tientallen inwoners van Overijssel hebben energiestappen gezet met de Methode Eurus! Dankzij onze unieke aanpak pakken buurtbewoners samen enthousiast de energietransitie binnen hun gemeente aan. Doordat wij intensief investeren in de voorfase waarbij mogelijke obstakels, van welke aard dan ook, aandacht krijgen, ontstaat draagvlak bij inwoners en andere betrokkenen, inclusief de politiek en ambtelijke organisatie.

De Methode Eurus is een zorgvuldig gecomponeerd stappenplan waarmee we sinds 2008 werken. Deze participatiemethode is zo opgebouwd dat alle partijen samen vooruit gaan, ook als het gaat om energietransities.
De eerste energie-stap met de Methode Eurus werd in 2018 in Berkum gezet. Op dat moment werkte Rudi Theunissen, partner van Eurus én groot ervaringsdeskundige in het organiseren van participatietrajecten, als projectleider bij het expertisecentrum Energietransitie Overijssel.
Berkum is één van eerste wijken in Zwolle waar actief is ingezet op CO2-reductie. De methode Eurus bleek hier succesvol. Dat was onder meer voor de kernen in Olst/Wijhe en het Nieuwstraatkwartier in Almelo de reden om met onze participatiemethode aan de energietransitie te werken.

Met de Methode Eurus werken aan energietransitie, betekent iedereen meenemen en samen vooruit!

Succes waarborgen
De mensen over wie het gaat, zijn bij de Methode Eurus het uitgangspunt. Iedere stap die wordt genomen doen we samen met hen. Een ander belangrijk onderdeel binnen de methode is dat we, voordat we echt starten, alles gereed maken voor een succesvol traject. Dit betekent dat we, indien nodig, bijvoorbeeld bij bewonersbijeenkomsten geen medewerkers vanuit de gemeente of andere instantie uitnodigen. Soms spelen er namelijk problemen in een wijk die niets met het onderhavige proces te maken hebben, maar wel voortgang in de weg staan. Uiteraard houden wij alle partijen op de hoogte van ontwikkelingen. Maar het zijn dit soort ingebouwde elementen die knelpunten oplossen, waardoor het proces uiteindelijk in een succesvolle stroomversnelling komt.

Aandacht voor iedereen
Ieder traject vereist een eigen startpunt, óók bij gelijksoortige energietrajecten. De krachtenanalyses die we houden, bevestigen dit. Het stappenplan en het tempo voor energietransitie verloopt daarom nergens hetzelfde. Iedere bewonersavond kent een eigen dynamiek. Wij bieden ondersteuning op maat, met bewustwording als centraal thema. Door tegelijkertijd bewoners in hun kracht te zetten, creëren we draagvlak voor een volgende stap.
Zo speelde in Wesepe (Olst/Wijhe) het verwijderen van asbest een grote rol. Dat vraagt andere ondersteuning dan het aanbieden van groene stroom in de wijk, zoals in het Nieuwstraatkwartier in Almelo. We werken vanuit gelijkwaardigheid; luisteren naar bewoners en faciliteren.

Veel bewoners toonden hun interesse in de plannen voor Energieneutraal Berkum

Werken aan duurzame wijken
De provincie Overijssel startte in 2017 met de voorbereidingen om bewoners van buurten en wijken in Overijssel te activeren op het gebied van duurzaamheid. Het doel was het vormen van buurtteams die op diverse manieren investeren in duurzame wijken. In samenwerking met Buurkracht.nl startte Rudi Theunissen, partner Eurus, als buurtprocesbegeleider in de provincie Overijssel.

Onder andere in Berkum, Olst/Wijhe en Almelo kwamen de eerste initiatieven voor bewoners die bereid zijn om samen actie te ondernemen om huizen en/of buurten te verduurzamen. Deze te vormen buurtteams vormden de basis voor het verder betrekken van andere buurten en de daaropvolgende maatregelen op het gebied van isolatie en energiegebruik.
Het betrekken van bewoners bij hun omgeving en bewust maken van de rol die iedereen afzonderlijk heeft om onze planeet voor de toekomst te behouden, is een essentiële opgave van de provincie.


Heldere informatie
Dat milieudoelstellingen onder bewoners echt leven, merkten we tijdens individuele gesprekken en de vele bewonersavonden. Toch is het voor veel mensen lastig door de bomen het bos te zien. De talrijke verschillende (markt)partijen die een rol innemen in de milieu-ambitie zorgen voor een tegenovergestelde reactie. Om te zorgen dat er overzicht blijft en de juiste boodschappen bij de juiste doelgroep komt, filteren wij, als onafhankelijke partij, informatie en zorgen we dat deze voor ontvangers duidelijk is. Hierdoor blijft er verbinding tussen alle partijen.

De Lorentzlaan in Berkum is één van de plekken waar energiestappen zijn gezet

Zwolle, Berkum
Binnen de gemeente Zwolle maakte de wijk Berkum als eerste concreet plannen over hoe energie besparen, hoe energie opwekken en hoe huizen verwarmen. De intentie was om nog in 2018 een uitvoeringsplan op te stellen over de wijze waarop Berkum energieneutraal kan worden in 2025. Eurus heeft wijkbewoners vanaf de start intensief bij alles betrokken, zodat ze daadwerkelijk kunnen meepraten en -beslissen.

In de eerste helft van 2018 organiseerden we enkele kleine bijeenkomsten met wijkbewoners en in juli volgde een grote bewonersavond met 200 wijkbewoners. Alle ideeën werkten we uit en op de tweede bewonersavond met presentatie van de Ideeën, eind oktober 2018, kwamen zelfs 250 bewoners. Zonder uitzondering stonden ze positief tegenover de plannen. Tijdens deze avond gingen aanwezige deskundigen in op kwesties over energie neutrale maatregelen. De projectgroep maakte op basis van alle input verschillende scenario’s en stelde van daaruit keuzepakketten samen voor bewoners.

Olst-Wijhe
In de kernen Olst-Wijhe werken we aan aandacht, inzet én actie voor een energie neutrale leefomgeving in 2030, minder vervuiling (onder andere asbestdaken, bestrijdingsmiddelen) en meer diversiteit qua natuur. Het bereiken hiervan vereist een andere manier van denken en doen en dat tijd kost. Toch zien we sinds de start begin 2019 mooie veranderingen.

Eurus staat vanaf de start in 2019 als onafhankelijke partij tussen alle belanghebbenden. Wij zorgen ervoor dat de ambitie van de gemeente leidend blijft, werkgroepen niet ontaarden in actiegroepen en bewoners het tempo bepalen. Daarmee zorgen we tegelijkertijd voor een positieve voortgang in de diverse projecten.
In de eerste maanden van 2019 is er vanuit Eurus een krachtenveldanalyse gehouden. Dankzij de uitgebreide gesprekken met alle betrokkenen in de diverse kernen, ontstond een helder beeld van hetgeen overal speelt en wie welke rol c.q. positie heeft. Iedere kern van Olst-Wijhe kent z’n eigen uitdagingen. Maar kruisbestuivingen zien we ook; onder andere via overleg met alle kernen, gemeente en Eurus.

Bewoners van Herxen kunnen een energiescan laten uitvoeren

Een aantal uitgevoerde en geplande initiatieven in Olst/Wijhe

  • De actie ‘bijenstroken’ met 7000 m2 bloemenveld.
  • De eerste deelauto van Mywheels.
  • Een werkgroep buigt zich over ‘zon op daken’.
  • Vanaf juni 2019 presenteert één kern stapsgewijs maandelijks ideeën op weg naar een energie neutrale woonomgeving aan inwoners. Doel is meer bewustzijn creëren en werkgroepen te vormen om de diverse acties op te pakken.
  • Van september tot en met de eerste helft 2020 staan diverse acties op het programma, waaronder een energiemarkt, aanbieden energiescan, gezamenlijke isolatieoplossingen, gezamenlijke inkoop van zonnepanelen, gezamenlijke inkoop van warmtepompen, onderzoek voor het plaatsen van een dorpsmolen en onderzoeken naar mogelijke alternatieve schone energiebronnen.
  • Asbest verwijderen van daken in één van de kernen. Diverse (overheids)instanties ondersteunen deze actie met financiële middelen of goederen. Aanvragen van een LEI-subsidie bij de provincie om twee grote asbestdaken te vervangen en te voorzien van zonnepanelen én om zonneweides te realiseren.
  • Voor individuele huishoudens organiseerde een werkgroep: een duurzaamheidsmarkt, gratis energiescans, zonnepanelen op daken, asbestinventarisatie <35m2.
  • In een andere kern is het aanleggen van een zonneweide de grootste ambitie. Met de realisatie hiervan is berekend dat een substantiële besparing van circa 7.461 ton op jaarbasis wordt gerealiseerd.
De droom van Dolphia

De droom van Dolphia

Met officiële opening door de Enschedese wethouder Niels van den Berg op zaterdag 22 september 2018, hadden de Dolphianen sinds lange tijd weer een buurthuis. Het nieuwe pand in de Enschedese wijk Dolphia is niet zomaar een buurthuis. Het kwam tot stand dankzij een unieke, door de gemeente Enschede uitgedachte en onder andere samen met Eurus ontwikkelde, financiële constructie: de sociale hypotheek.

Wat vooraf ging
In 2006 werd het oude buurthuis gesloopt. Het nieuwgebouwde wijkgebouw, moest als wijkvoorziening het hart en het buurthuis van de nieuwe wijk Eschmarkerveld worden. Maar de crisis haalde de plannen in en met het uitstellen van de bouw van de wijk, kwam de centrumfunctie van De Kei tussen oude en nieuwe wijk nooit tot stand. Verhuurder woningcorporatie Ons Huis besloot uiteindelijk de plannen te wijzigen en wijk raakte dus opnieuw haar buurthuis kwijt.
De Dolphianen hadden echter wel behoefte aan een wijkcentrum, liefst ín de wijk. Aan Eurus de taak om met de wijkbewoners een ontwerpplan te schrijven voor de bouw en exploitatie van een eigen buurthuis.

Draagvlak creëren
In september 2016 startte Eurus, in opdracht van de gemeente Enschede, samen met de wijkbewoners van de wijk Dolphia met het realiseren van de ‘Droom van Dolphia’. Om te beginnen was het belangrijk om samen met de initiatiefnemers aantoonbaar draagvlak in de wijk te creëren voor het ontwikkelen van hun buurthuis. Alle neuzen moesten dezelfde kant op wijzen en dus werden zoveel mogelijk partijen betrokken. Het buurthuis gaat immers de spilfunctie in de wijk vervullen en draagt voor een groot deel bij aan een oplossing voor de wijkproblematiek en het toekomstperspectief van de wijk.

Sociale hypotheek
Vanuit de gemeente Enschede kwam de wens om een goede financiële onderbouwing voor het wijkcentrum op te stellen. Eurus ging hiermee aan de slag en werkte voor de exploitatie van het nieuwe wijkcentrum het idee voor een ‘sociale hypotheek’ uit. Deze hypotheek, die een looptijd van tien jaar krijgt, is op drie manieren af te lossen: door het organiseren van activiteiten die een waarde vertegenwoordigen, door verbeteringen in de statistische indicatoren van de wijk te realiseren en door opbrengsten uit de exploitatie van het buurthuis.
Een nieuw op te richten bewonersbedrijf gaat hiervoor het buurthuis exploiteren. De basis voor deze sociale hypotheek werd in het ontwerpplan vastgelegd. Samen met de gemeente werkte Eurus dit idee verder uit door concreet financiële waarden toe te kennen aan de maatschappelijke activiteiten die een buurthuis uit kan voeren. De gemeenteraad van de gemeente Enschede keurde het bedrijfsplan, waar het ontwerpplan onderdeel van uitmaakt, goed.

Nadat er duidelijkheid was over de financiering, konden de Dolphianen aan de slag met hun buurthuis

Aan de slag
Op 6 oktober 2017 ondertekenden de gemeente Enschede en de wijkbewoners van Dolphia de eerste sociale hypotheek van Nederland. Daarmee kon de bouwen van het buurthuis van, door en voor bewoners op hun geliefde plek in de wijk van start. Wijkbewoners bereiden zich erop voor om de hypotheek af te lossen uit de opbrengst van maatschappelijk en commercieel getinte activiteiten. Is de hypotheek met 10 jaar afgelost, dan is het bewonersinitiatief Dolphia de rechtmatige eigenaar van het buurthuis en is hun ultieme droom verwezenlijkt.
Het buurthuis wordt modulair gebouwd waardoor de vrijheid bestaat om het buurthuis te vergroten dan wel te verkleinen in de toekomst. Eurus ondersteunt, als onderdeel van de Twentse Alliantie, waar nodig het bewonersbedrijf sinds januari 2018.

Wilt u meer informatie over ondersteuning bij het opstarten van een bewonersbedrijf, een sociale hypotheek of participatietrajecten? Neem contact op met Eurus via het contactformulier of stuur een bericht naar info@eurus.nl.

Enschedees welzijn 2018-2022

Enschedees welzijn 2018-2022

Sinds 2018 werkt Eurus samen met de Enschedese welzijnsorganisaties Alifa en Vizier aan wijkwelzijn in een drietal gebieden in Enschede. In 2017 besloten we, als drie elkaar aanvullende organisaties, de kwaliteiten te bundelen en de Twentse Alliantie te vormen. Sindsdien opereren we als dusdanig in opdracht van de gemeente Enschede in noord, oost en het centrum van de stad. De opdracht loopt tot 2022, met een mogelijke verlenging tot 2024.

Wat vooraf ging
De gemeente Enschede heeft voor de periode 2018-2022 voor alle drie de stadsdelen globaal dezelfde doelen gesteld. Al onze inspanningen zijn vanuit deze doelen gericht op:
– het vergroten van de zelf- en samenredzaamheid,
– het verhogen van de participatiegraad,
– het realiseren van meer kwaliteit van leven voor (kwetsbare) bewoners,
– leefbare wijken en
– het verschuiven van specialistische ondersteuning naar preventie en algemene voorzieningen.

Voor de exacte doelen per stadsdeel kunt u contact opnemen met Eurus of één van de ander partners van de Twentse Alliantie.

Aan de slag
Om een goed beeld te kunnen krijgen van de situatie in ieder stadsdeel en de mogelijkheden die we hebben, brengen we eerst alles in kaart. We gaan de wijken in en luisteren naar de ervaringen en behoeften van medewerkers van diverse maatschappelijke organisaties en wijkbewoners. We hebben goede gesprekken met wijkteamleiders en wijkcoaches, gaan naar wijkraadvergaderingen, schouwen, zijn in buurthuizen/wijkcentra, speeltuinen en op diverse andere plekken en bijeenkomsten. Dit alles levert een schat aan informatie op, waarmee we aan de slag kunnen.
Ondanks dat de doelstellingen in grote lijnen voor alle drie de stadsdelen gelijk zijn, kent ieder stadsdeel z’n eigen specifieke knelpunten. Daarom komt er voor alle drie een ander inhoudelijk programma, volledig afgestemd op de vraag en behoefte van wijkbewoners.

Zo blijkt bijvoorbeeld in Enschede Oost de informatievoorziening over speciaal vervoer richting buurtbewoners niet optimaal. Veel buurtbewoners kennen daardoor de voorliggende voorzieningen hiervoor niet. Ook merken we dat de betrokkenheid en sociale verbinding in dit stadsdeel wat ondersteuning kan gebruiken.

In Noord zien we veel inwoners zich volop inzetten bij hun buurt, straat, wijk of stadsdeel. Toch leiden de diverse initiatieven niet echt tot een structurele verbetering van preventie, leefbaarheid en participatie. De diverse, meestal echt goede, initiatieven staan namelijk veelal los van elkaar. De organisatoren blijken in de meeste gevallen ook niet op de hoogte zijn van elkaars initiatief.

In het Centrum zijn relatief veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te vinden die niet actief deelnemen aan de maatschappij. Het activeren van deze groep inwoners vereist blijkbaar een andere aanpak dan er tot nu toe was.

Samen sporten motiveert
Samen nieuwe activiteiten oppakken motiveert

Voortgang
In de loop van 2018 komen we steeds beter in contact met de diverse instanties en bewoners in de wijken. Vanuit dit contact lukt het steeds beter mensen te activeren om bij te dragen aan de wijk. Eind 2018 hebben de wijkteams in Enschede Oost een beduidend ruimer aanbod collectieve welzijnsvoorzieningen voorhanden om inwoners van dienst te zijn. Het samen optrekken in de wijk zorgt er voor dat de individuele casussen dalen en meer mensen gebruik maken van de algemene collectieve voorzieningen.
De betrokkenheid en sociale verbondenheid met elkaar en de buurt zijn in het afgelopen twee jaren echt gestegen. Bewoners hebben de regie van 80% van de bewonersinitiatieven en het veiligheidsgevoel is gestegen.

Het Centrum van Enschede heeft een sterk vrijwilligersteam dat met veel enthousiasme diverse items oppakt. Toch vraagt de groep bewoners met een afstand tot de arbeidsmarkt nader onderzoek. We besluiten tot een andere benadering om hen te activeren. Om een goed beeld te kunnen krijgen van deze groep en de mogelijkheden brengen we eerst de organisaties in kaart die zich over deze mensen ontfermen en/of hier iets in kunnen betekenen. Een groep studenten van Hogeschool Saxion werkt het voortraject uit met ondersteuning van de Twentse Alliantie. Samen met de betrokken instanties starten we een pilot bij een opvangplek waar ruim 50 mannen wonen die om welke reden dan ook op straat zijn komen te staan. Belangrijk is dat we samen mét de bewoners van start gaan. Primaire vraag is hoe zij tegenover het initiatief tot activering staan en welke mannen we enthousiast kunnen krijgen om mee te doen, bijvoorbeeld via sport of om als goede buur iets in de wijk te gaan betekenen met activiteiten als klusjes uitvoeren bij andere wijkbewoners. We merken dat persoonlijke coaching belangrijk is. Om mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt actief te krijgen moeten we maatwerk bieden. We zien dat er langzaam maar zeker vooruitgang komt voor deze kwetsbare bewoners.
De zelfredzaamheid en samen-redzaamheid in de wijk gaat hiermee ook vooruit. Het elkaar beter kennen en de nauwere samenwerking tussen de organisaties levert tastbare resultaten op.

In Enschede Noord ondersteunt de Twentse Alliantie bij een breed scala aan initiatieven, activiteiten en op diverse plaatsen in de wijk. Veel inwoners uit Noord zetten zich volop in en zijn betrokken bij hun buurt, straat, wijk of stadsdeel. Mooie voorbeelden hiervan zijn bewonersinitiatief Beien, Buren voor Buren, Power, het bewonersplatform, de wijkbudgetcommissie en bewonersinitiatieven, BAT vrijwilligers en het huis van verhalen. Ze leiden echter niet echt tot een structurele verbetering van preventie, leefbaarheid en participatie. Daarom leggen we in 2018 verschillende verbindingen tussen initiatieven in de wijk. Zo is bijvoorbeeld de onderlinge samenwerking tussen de huiskamer van de buurt, speeltuinen, Beien en Power versterkt danwel anders vormgegeven. Het Bewonersplatform Deppenbroek speelt nu een prominentere rol als vertegenwoordiger van de wijk. En doordat mensen elkaar zijn gaan kennen, heeft een aantal bewoners (beter) passend vrijwilligers- en/of betaald werk gevonden en is de sociale kaart meer ‘up to date’.
De buurtbetrokkenheid en de ‘eigen kracht’ in de wijk is de afgelopen jaren aantoonbaar verbeterd.

Het hele project loopt tot eind 2022. Het biedt de Twentse Alliantie voldoende mogelijkheid om structureel in de wijken bij te dragen aan de door de gemeente Enschede gestelde doelen. Op onze nieuwspagina vindt u meer over de afzonderlijke initiatieven in Enschede.