Welkom Esther & Pien!

Welkom Esther & Pien!

Hoi! Mijn naam is Esther Vedders en ik ben student Ruimtelijk Ordening en Planologie. Ik ben 21 jaar en ik woon in Nijverdal.

Op het moment zit ik in mijn laatste jaar van mijn studie. De komende 5 maanden ga ik mijn afstudeerstage doen bij Eurus. Tijdens mijn opleiding heb weinig ervaring opgedaan met participatie en samenwerkingen met bewoners, terwijl ik dit een erg interessant aspect van het werkveld vind. Ik wil mij hier graag verder in ontwikkelen en bij Eurus krijg ik hier de kans voor. Samen met Pien Korenblik ga ik aan de slag met de bewonersagenda van Glane. In dit project gaan wij in gesprek met inwoners om hun ideeën en wensen over Glane te verzamelen. Ik kijk uit naar het komende half jaar en de ervaringen die ik ga opdoen!

Hoi! Mijn naam is Pien Korenblik, 22 jaar oud en vierdejaarsstudent Ruimtelijke Ordening en Planologie aan de Hogeschool Saxion te Deventer. Per februari zal ik als stagiair onderdeel uitmaken van team Eurus op het gebied van burgerparticipatieprocessen. 

Het welzijn van mensen in de wijk staat voor mij centraal. Iedereen hoort zich prettig te voelen in zijn of haar buurt en het creëren van leefbare, veilige en gezonde buurten waarin eenieder zich thuis voelt is dan ook mijn streven. Ik vind het daarom waardevol om de ervaringen van bewoners te horen en met hen in gesprek te gaan over hun leefomgeving.

Tijdens mijn afstudeerstage zal ik mij samen met medestudent Esther bezighouden met het opstellen van een dorpsagenda voor en door het dorp Glane. Ik heb er onwijs veel zin in en ik hoop zo veel mogelijk inwoners te kunnen spreken in de wijk! 

Eurus aan de slag met ABCD in Apeldoorn (2)

Eurus aan de slag met ABCD in Apeldoorn (2)

Een paar weken geleden schreef ik over hoe Eurus samen met TriMotion voor de gemeente Apeldoorn bezig is met vitale wijken. Een mooie ontwikkeling en fijne opstelling van Apeldoorn om echt te gaan kiezen voor de samenleving. En daarmee samen te werken. En nog verder te gaan dan samenwerken: de buurt aan zet te krijgen! Dat is ook meteen een prachtige benaming voor wat je met elkaar aan het doen bent.

Dat is eigenlijk ook wel weer terug naar de basis. Helemaal niet dat vroeger van alles beter was, maar er zijn belangrijke elementen van vroeger die in de tegenwoordige tijd voor veel verbetering kunnen zorgen. Zoals samenleven, zorg voor elkaar, eigen verantwoordelijkheid. Door alle ontwikkelingen in de afgelopen decennia (vele decennia…) zijn veel van deze kernwaarden helaas door de systeemwereld overgenomen. Niet vanuit eigenbelang of wantrouwen, maar omdat de antwoorden op de veranderende samenleving er niet zomaar waren, en de systeemwereld zocht naar oplossingen. Zorg voor elkaar is daardoor veranderd in zorg door het systeem.

En dat is nou net waar de werkwijze van Eurus, samen met TriMotion, het verschil maakt. Wij zorgen niet voor zorg voor mensen, maar zorgen ervoor dat de mensen zelf weer hun verantwoordelijkheid nemen. En voor elkaar zorgen. Dit is dan ook meteen weer het verschil tussen zorg en welzijn. En dat is waarom wij onze “welzijn” werkwijze anders noemen, namelijk “urban”. Urban gaat niet over steden, het gaat over mensen die in gemeenschappen samenleven. En juist daarin zit de winst die we tegenwoordig met elkaar kunnen maken, die zit niet in geld of middelen maar in weer leren om naar elkaar om te kijken en elkaar te helpen. Dat is namelijk voor iedereen bereikbaar en kan op heel veel onderwerpen.

Daarom noemen wij ons urban professionals. De schakel die voortkomt uit de samenlevingsopbouw en zich afspeelt in de hedendaagse samenleving, de spil tussen de systeemwereld en de leefwereld. Die de systeemwereld erop wijst dat ze veel te veel van de burger hebben overgenomen, en de leefwereld op de kans wijst om veel verantwoordelijkheid weer terug te nemen. Dat levert aan beide zijden dan nog weer meer kansen op! We helpen gemeenschappen om dit te kunnen en te durven. Bij de vitaliteitsagenda’s in Apeldoorn gaat er geen letter naar de gemeente zonder dat de bewoners zich hier helemaal in kunnen vinden. Deze ‘buurtagenda’ is van de buurt. En in Hengelo investeren we samen met de vrijwilligers van de energiecoöperatie Energie van Hengelo in lokaal eigenaarschap.

Dat is waar het om draait, burgers en bewoners die zich eigenaar voelen en weten! Van hun leefomgeving, van hun wonen: van hun leven. En dus kiezen voor de zorg voor zichzelf en de gemeenschap waar ze deel van uitmaken. Dat is de winst waar het om draait.

Rudi Theunissen, Eurus, april 2023.

#burgerparticipatie #eurus #ABCD #assedbasedcommunitybuilding

Eurus aan de slag met ABCD in Apeldoorn

Eurus aan de slag met ABCD in Apeldoorn

Eurus aan de slag met ABCD in Apeldoorn.

Heel lang geleden studeerde ik af als opbouwwerker aan de sociale akademie. Echt, zo schreef je dat toen nog. Later werd dat vervangen door community building, een volgens velen veel betere term. Hipper, internationaler, meer omvattend misschien wel. Maar de inhoud van het vak bleef gelukkig hetzelfde: mensen steunen om het zelf te kunnen. En of je dat nou doet als community builder of als opbouwwerker maakt echt niks uit, zeker niet voor de mensen waar je mee samen werkt in de wijk.

Met Eurus gebruiken we alle ervaring die ik en mijn collega’s in dit vakgebied in tientallen jaren hebben opgedaan in deze samenlevingsopbouw. Als opbouwwerker in ‘krachtwijken’, als wijkregisseur bij een gemeente, als stadsdeelcoördinator, samenwerkend met groepen burgers die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken.
En juist dat steuntje, om als buurt of gemeenschap weer zelf aan het roer te komen en door middel van eigen inzet samen met medebewoners de leefbaarheid ter hand te nemen, wordt gelukkig weer gezien als een van de belangrijkste pijlers voor goede leefomstandigheden.

Zeker ook door de gemeente Apeldoorn, waar Eurus al een paar jaar mee samenwerkt om zicht te krijgen op de vitaliteit van buurten en wijken. Daar moeten dan ook vervolgstappen gezet worden, en nu mogen we in de buurt de Horsten de komende tijd aan de slag gaan om samen met de bewoners te werken aan een sterke buurt. Waar bewoners elkaar nog meer gaan kennen, elkaar gaan helpen, zichzelf inzetten voor medemensen en omgeving. Een prachtige opgave, want het is bewezen dat een buurt met zoveel mogelijk actieve relaties leidt tot een gemeenschap die sterker is en zelf veel aankan. De werkwijze Asset Based Community Development (ABCD) is hiervoor ons uitgangspunt, een prachtige manier van samenwerken met bewoners en versterken van de buurtgemeenschap.

En nu komt wat we ooit leerden over samenlevingsopbouw weer helemaal terug in de werkwijze ABCD. Het is ons als Eurus op het lijf geschreven en we gaan hier met veel plezier mee aan de slag. Onze jarenlange ervaring op het gebied van samenlevingsopbouw zorgt ervoor dat we in staat zijn er een prachtige en kansrijke samenwerking van te maken. De contacten met de buurtraad zijn gelegd, de samenwerkingspartners zitten op 1 lijn voor de aanpak en op 27 maart zijn we bij de buurtavond in de OBS de Horst om bewoners verder te leren kennen.
En dan samen aan de slag!! #communitybuilding

Raamovereenkomst getekend

Raamovereenkomst getekend

 Na een aanbestedingsprocedure kunnen we onze werkzaamheden in Apeldoorn blijven doorzetten, want we zijn als winnaar uit de bus gekomen. We werken inmiddels al meer dan twee jaar erg prettig samen met de gemeente Apeldoorn en haar partners.

Op basis van de Gebiedsmonitor en de Buurtbelever wordt samen met een buurt of wijk bekeken of het voldoende vitaal is. Dan stellen we een Vitaliteitsagenda op. Dit is een buurtplan voor de toekomst. Apeldoorn is opgedeeld in 46 gebieden op het niveau van buurt, dorp of bedrijventerrein. Voor 10 van deze gebieden hebben we al input mogen leven voor het opstellen van een Vitaliteitsagenda en met het tekenen van deze overeenkomst mogen we in nog meer gebieden aan de slag. Voor ieder gebied leveren we een maatwerk aanpak. De werkwijze is in de afgelopen periode steeds aangepast, verbeterd en verder ontwikkeld. Dit blijven we ook in de toekomst doen, want wij geloven in de kracht van een buut of wijk, waar geen standaard aanpak op los gelaten kan worden. Samen met de inwoners van Apeldoorn bouwen aan de leefomgeving door bewoners te activeren en stimuleren. In de Vitaliteitsagenda komt uiteindelijk alle input samen en de agenda biedt houvast voor acties, plannen en een integrale werkwijze. De eerstvolgende wijk waar we aan de slag gaan: Kerschoten! We hebben er zin in.

Eurus & TriMotion : de verbindende factor tussen inwoner en organisatie

Eurus & TriMotion : de verbindende factor tussen inwoner en organisatie

Wij zijn gespecialiseerd in het vertellen van de verhalen van bewoners, overheden en betrokkenen, en zo deze partijen met elkaar te verbinden. Dit vergroot de leefbaarheid in wijken en steden: geen participatie als checkbox, maar participatie gebruiken zoals deze bedoeld is. Met een integrale aanpak leveren we altijd een passende oplossing.
Onze samenwerking bestaat uit personen met verschillende expertises. Op die manier creëren we geen kokervisie maar halen we het beste in elkaar én binnen het proces naar boven.
Zo hebben we een civiel ingenieur, binnenhuisarchitect, planoloog, webdeveloper, fiscalist, opbouwwerker, voormalig politicus, journalist, creatief technoloog en nog veel meer expertises in huis. Eén ding hebben we allemaal gemeen: wij zijn rasechte verbinders! Wij spreken de taal van inwoner en organisatie en we zijn er goed in!

Kick-off participatietraject ‘Samen Anklaar’

Kick-off participatietraject ‘Samen Anklaar’

We gaan als een speer! Inmiddels zijn we begonnen aan ons zevende traject in het kader van de Vitaliteitsagenda’s in Apeldoorn. De zevende wijk die op de planning staat is Anklaar. De afgelopen twee jaar is het project flink uitgebreid en doorontwikkeld. We hebben gedurende de projecten in veel verschillende wijken continu gesleuteld en verbeterd waardoor we een mooie optimaliseringsslag hebben gemaakt. Maar we zien nog steeds veel kansen om uit te breiden en verder te ontwikkelen. Ieder traject vraagt natuurlijk om maatwerk en een adaptieve werkhouding. We hopen dat we de nog veel meer mooie participatietrajecten in Apeldoorn mogen opzetten! Meer weten over onze trajecten in Apeldoorn? Lees hier verder (linkje project Apeldoorn)