Doorstart wijkcentrum het Klokhuis in de wijk Randenbroek – Schuilenburg

Doorstart wijkcentrum het Klokhuis in de wijk Randenbroek – Schuilenburg

September 2021

In opdracht van de gemeente Amersfoort is Eurus bezig met de doorstart van wijkcentrum het Klokhuis in de wijk Randenbroek – Schuilenburg. Een ontzettend leuke opdracht, we zijn in een paar maanden tijd samen met de bewoners uit de wijk bezig om een “doorstartplan” te maken. Onder meer door het organiseren van contactmomenten met de wijk, zoals de inloop op de foto, maken we een plan dat door bewoners wordt gedragen. Daarin worden alle adviezen van de bewoners over wat ze verwachten van het wijkcentrum meegenomen. Welke activiteiten ze willen, hoe het centrum laagdrempelig en toegankelijk kan worden, en bereikbaar voor alle wijkbewoners die er naartoe willen. Daardoor wordt het een duurzame opzet met een goede exploitatie en kan het wijkcentrum weer voor iedereen het hart van de wijk worden!

Eurus Jaaroverzicht 2020

Eurus Jaaroverzicht 2020

Het afgelopen bijzondere jaar plaatste ons als experts op burgerparticipatie best voor wat uitdagingen. Maar Eurus is nu eenmaal Eurus, dus met een flinke dosis creativiteit konden diverse burgerparticipatietrajecten voor (economisch) wijkwelzijn en de energietransitie toch doorgaan. Daarnaast pakten we diverse nieuwe initiatieven op burgerparticipatie op. Dat en meer is te vinden ons Jaaroverzicht 2020!

Maart 2021

Team Eurus was in 2020 betrokken bij burgerparticipatietrajecten op diverse plekken in Nederland. En we hebben ons verbonden met nieuwe initiatieven. Bekijk ons jaaroverzicht via deze link: Eurus Jaaroverzicht 2020

Stageplaats Silvia, een ‘win-winsituatie’

Stageplaats Silvia, een ‘win-winsituatie’

Februari 2021

De komende maanden kun je Silvia Huiskamp tegenkomen bij burgerparticipatietrajecten van Eurus. Silvia loopt een stage/ervaringsplek vanuit de deeltijdopleiding Social Work van de Saxion Hogeschool. We kenden Silvia al via de Wijkwijzer in Enschede, waar ze als vrijwilliger werkt. Vorig jaar besloot ze dat het echt tijd was haar laboratoriumwerk te verruilen voor een meer socialer werkveld dat haar nog meer energie geeft: wijkwelzijn en samenlevingsopbouw. En dus volgt ze nu weer een opleiding. Omdat we Silvia een vliegende start gunnen en zelf graag mee-leren, zien we hier een win-win situatie!

Broekslag, een geslaagd coronaproof burgerparticipatie-traject!

Broekslag, een geslaagd coronaproof burgerparticipatie-traject!

Januari 2021

Burgerparticipatie in tijden van corona! Bij Eurus hebben we de middelen die volledig voldoen aan alle RIVM-richtlijnen én effectief zijn. Daardoor konden we onlangs het Belevingsonderzoek Broekslag samen met de Buurtagenda opleveren bij de gemeente Olst-Wijhe. Het waren de uitkomsten uit een zeer breed aangevlogen participatietraject. Hierbij benaderden we in de 2e helft van 2020 inwoners in de wijk Broekslag om te weten hoe zij hun buurt ervaren en waar verbeteringen mogelijk zijn.

Aanleiding voor het burgerparticipatietraject in Broekslag zijn de veranderingen die vanaf begin 2021 voor de wijk op het programma staan. Voor de gemeente Olst-Wijhe bieden deze, in combinatie met de energietransitie, een uitgelezen kans om aan meerdere ambities en doelstellingen te werken en Broekslag klaar te maken voor de toekomst. Eurus realiseerde hiervoor een uitgebreide buurtscan.

Veranderingen

Groot onderhoud aan de huurwoningen door woningcorporatie SallandWonen, sloop en nieuwbouw van een aantal woningen en een gefaseerde vervanging van de riolering in meerdere straten. Het is een greep uit de veranderingen die in Broekslag op het programma staan. En nu de gemeente Olst-Wijhe toch in de wijk aan de slag gaat, kan het maar net zo goed op de juiste wijze aangevlogen worden. En dat betekent: aansluiten op de wensen van inwoners en andere partijen in de wijk. Aan Eurus de uitdaging deze wensen te achterhalen en een buurtagenda op te stellen. Deze betreffen een vijftal onderdelen: Sociaal, Veiligheid, Duurzaamheid, Openbare ruimte en Ideeën.

Bewoners meenemen

Voor de inwoners van Broekslag, met zo’n 250 adressen, verandert er dus het nodige in de fysieke leefomgeving. De gemeente Olst-Wijhe wil ook bewoners hierbij vroegtijdig betrekken. Vooral om in de werkzaamheden ook de wensen

van inwoners en andere stakeholders mee te nemen en te bevragen welke
kansen zij zien om Broekslag te verbeteren en ‘toekomstproof’ te maken.
Daarbij valt te denken aan wensen/kansen op het gebied van de eigen woning en tuin, maar ook leefbaarheid in het algemeen, de sociale en verkeersveiligheid, klimaatadaptatie, duurzaamheid, voorzieningen en de openbare ruimte.

Corona en de buurtscan

Om zoveel mogelijk inwoners te spreken pasten we verschillende methodieken toe, alles uiteraard volgens de regels van het RIVM. We bereikten 20,8 % van het aantal huishoudens van Broekslag. We voerden deur-aan-deur gesprekken, spraken bewoners op straat aan en organiseerden plein- en tuinbijeenkomsten. Door het vele thuiswerken was de respons op de deur-tot-deur gesprekken groter dan normaal. Via het versturen van een ansichtkaart is iedereen geïnformeerd over de uitkomsten van de verkenning en zijn mail-contacten gelegd. Inwoners lieten hun mening breed horen en bleken erg betrokken. De swipe-app die in het proces is ingezet, is door veel bewoners enthousiast ontvangen en goed gebruikt. De terugkoppeling organiseerden we vanwege aangescherpte maatregelen, online. En ondanks dat veel digitaal ging, vonden we veel bewoners bereid mee te denken over de toekomst van hun leefomgeving. Dit resulteerde bovendien in goede en interessante initiatieven.

Enthousiast

Inwoners van Broekslag zijn enthousiast over de wijze waarmee de gemeente dit traject is aangevlogen. Duidelijk is dat ze het waarderen in een vroeg stadium te zijn betrokken. Wel hopen ze betrokken te blijven en kijken uit naar het vervolgtraject.

Bewonersinitiatief De Hagedoorn inspiratiebron voor Apeldoorn

Bewonersinitiatief De Hagedoorn inspiratiebron voor Apeldoorn

In de Apeldoornse wijk Sprenkelaar gaan de gedachten uit naar een bewonersinitiatief als één van de middelen om de sociale cohesie in de wijk te helpen herstellen. Eurus is benaderd om hierin te ondersteunen. Dan is een bezoek aan bewonersinitiatief De Hagedoorn, een project van Eurus, een prachtig praktijkvoorbeeld om je door te laten inspireren.

En zo kwam het dat een vertegenwoordiging vanuit Apeldoorn op donderdagmiddag 17 september ’20 in het voormalige schoolgebouw van De Hagedoorn in gesprek ging met de Almelose burgemeester Gerritsen en beleidsadviseur Margo Abba, Frank Eekelder en Rudi Theunissen van Eurus en Jeannette Tijhof, initiatiefnemer en voorzitter van stichting De Hagedoorn. Uiteraard maakte ook een rondleiding onderdeel uit van het bezoek. De ontmoeting was een initiatief van Rudi Theunissen van Eurus en Astrid Willemsen, Stadsdeelmanager Apeldoorn, Noordoost.

Samen

Samen kijken op welke wijze de situatie in het Almelose Nieuwstraatkwartier de afgelopen jaren een positieve wending heeft gekregen en welke middelen daarvoor zijn gebruikt, bood nieuwe inzichten voor de aanpak in Apeldoorn. Een van de belangrijkste kernwaarden bij het project de Hagendoorn was samenwerking en samen ‘doen’ met de buurtbewoners. Door echt in gesprek te gaan en begrijpen waar behoefte aan is, werd het initiatief aantrekkelijk voor andere daarop aansluitende (maatschappelijke) organisaties.


Het werd een middag van uitwisselen van ervaringen. Vanuit al deze informatie ontstond een inspirerende brainstorm over de toekomst.

Want wanneer gaan mensen uit zichzelf initiatief nemen? Waar ligt de sleutel tot succes van een bewonersbedrijf? Wat heeft een wijk nodig om te kunnen blijven floreren? Al deze vragen hebben weliswaar geen pasklare antwoorden, maar leiden wel tot een opzet voor een plan van aanpak. Het zijn meer de abstracte motivatoren als lef, moed, omdenken, commitment en snelheid die tot een goedwerkend bewonersinitiatief leiden. Daarnaast vraagt het stimuleren van de intrinsieke motivatie continu aandacht.

Kortom, een uitwisseling waar we verder op kunnen bouwen…….

Vanuit de gemeente Apeldoorn waren aanwezig:
Wim Willems, wethouder gemeente Apeldoorn,
John de Meij, adviseur Wethouder gemeente Apeldoorn,
Almer de Jong, regisseur openbare ruimte, gemeente Apeldoorn,
Alan Wemmenhove, collega van A&I, o.a. sociaal ondernemen gemeente Apeldoorn,
Maria van der Maat, buurtregisseur Stimenz,
Christa van de Sprenge, woonconsulent de Goede Woning,
Astrid Willemsen Stadsdeelmanager stadsdeel Noordoost

De Hagedoorn: https://www.de-hagedoorn.nl/

Meer informatie:

Rudi Theunissen, rudi@eurus.nl of 06 539 917 22

Frank Eekelder, frank@eurus.nl of 06 514 998 10